ජේතවනාරාම විහාරය ජේතවනාරාම විහාරය
Skip to content

නමෝ බුද්ධාය!
සජීවී ධර්ම සාකච්චා මාලාවන් ගුවන් හඬින් අහන්න...

ලොවම හර නැති බව දකින නෙත නිවන වෙත පිය නගන්නේ


17 නොවැම්බර් , 2018

මමය මගෙමය දැනුන ප්‍රිය බව සැපය පසුපස දුවන්නේ
අවිදු අදුරෙදි දහම නොපෙනෙන බව අදුරෙදී නැත පෙනෙන්නේ
ඉමක් නොපෙනෙන සසර ගිනි දැක දැකත් සුවයම සොයන්නේ
මිදී යන්නට ලැබුන මිනිසත් භවය මරැ හා ගෙවෙන්නේ

බුදු සමිද ලෝ සතට දුන් දම් ගගුල උතුරා ගලන්නේ
ගලන ගගුලෙන් දහම් ඔසුගෙන පිරිස සුවයම ලබන්නේ
සුවය ලබනා පින් කෙතින් රත්වී දැවෙන ලොව නිවෙන්නේ
ලොවම හර නැති බව දකින නෙත නිවන වෙත පිය නගන්නේ

අදහස්

සදහම් ලිපි ගොනුවෙන් ...


ජේතවනාරාම විහාරයේ පුවත් ලිපි

ජේතවනාරාම විහාරය විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.