ජේතවනාරාම විහාරය ජේතවනාරාම විහාරය
Skip to content

නමෝ බුද්ධාය!
සජීවී ධර්ම සාකච්චා මාලාවන් ගුවන් හඬින් අහන්න...

දහම් ගඟම බොරකෙරුවොත් නිවන අනේ අපිට දුරයි


17 නොවැම්බර් , 2018

ඉරි තලලා වේලීගිය දහම් ගඟේ වතුර ටිකයි
පරිස්සමෙන් නිවන හොයා ගන්න මල්ලියේ
සදහම් දිය බිදෙන් නිවන් දකිමු මල්ලියේ

ගල් පෙරලී කඩාවැටෙන සසර තවත් මුරන්ඩුවෙයි
පිස්සෙක් සේ කය ලොවන්න එපා මල්ලියේ
බුදුසසුනයි සඝරුවනයි තියෙන වංගියේ

ඉරි තලලා වේලීගිය දහම් ගඟේ වතුර ටිකයි
පරිස්සමෙන් නිවන හොයා ගන්න මල්ලියේ
සදහම් දිය බිදෙන් නිවන් දකිමු මල්ලියේ

පියෙන් පියට මග වඩද්දි පාට පාට එලි පෙනුනොත්
පුංචි දෑස හොඳහැටි ඇරගන්න මල්ලියේ
කමටහනට මුල්තැන දී මුල්ම වංගියේ

දහම් ගඟම බොරකෙරුවොත් නිවන අනේ අපිට දුරයි
අපි සසරින් එතෙර වෙන්න ඕන මල්ලියේ
ගොන්කුරයේ වතුරට නාඩන්න මල්ලියේ

අදහස්

සදහම් ලිපි ගොනුවෙන් ...


ජේතවනාරාම විහාරයේ පුවත් ලිපි

ජේතවනාරාම විහාරය විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.