ජේතවනාරාම විහාරය ජේතවනාරාම විහාරය
Skip to content

බුදු හිමිමය ලොව දිදුලන පහන


11 සැප්තැම්බර්, 2018

බුදු හිමිමය ලොව දිදුලන පහන
හිමි දෙසූ සදහම් ගඟ ලොව ගලන
නසා දමා කෙලෙසුන් සිත දවන
අප ලැබ ගමු මතුදින ඒ නිවන

කලණ මිතුරු අප හිමි සඳ මඩල
නමදිමි ඒ හිමිගේ පා කමල
වේවා උත්තම පුතු ඔබ දිනක
ඉපදුනු බුදුහිමිගේ ළය මඩල

අදහස්

සදහම් ලිපි ගොනුවෙන් ...


ජේතවනාරාම විහාරයේ පුවත් ලිපි

ජේතවනාරාම විහාරය විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.