ජේතවනාරාම විහාරය ජේතවනාරාම විහාරය
Skip to content

නමෝ බුද්ධාය!
සජීවී ධර්ම සාකච්චා මාලාවන් ගුවන් හඬින් අහන්න...

කුසලයෙන් පිරි සිත්ම එතෙරට දිවෙන තෙක් ගොඩ නැගේවා


17 නොවැම්බර් , 2018

මනෝමූලික උදාවූ ලොව සත්‍ය ලෙස ගෙන විදින්නේ…
හේතු ඵලයකි පවත්වන්නට නොහැකි බව නෑ දකින්නේ…
මාර ඇම මම මගේ කරගෙන රසට ගිලලා දමන්නේ….
වැසුනු සත්‍යය නොදුටු අවිදුර දුකම සමුදය කරන්නේ….

බුදු නෙතින් දුටු ලොවේ සත්‍යය සැමට දකිනට ලැබේවා….
උමතුවෙන් මම මගේ වූ ලොව අතැර මිදෙනට ලැබේවා….
කුසලයෙන් පිරි සිත්ම එතෙරට දිවෙන තෙක් ගොඩ නැගේවා….
බුදු පුතෙකු බුදු දියණියක වී ගමන කෙලවර දකීවා…

අදහස්

සදහම් ලිපි ගොනුවෙන් ...


ජේතවනාරාම විහාරයේ පුවත් ලිපි

ජේතවනාරාම විහාරය විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.