ජේතවනාරාම විහාරය ජේතවනාරාම විහාරය
Skip to content

නමෝ බුද්ධාය!
සජීවී ධර්ම සාකච්චා මාලාවන් ගුවන් හඬින් අහන්න...

දකිනු මැන දරැවනේ කෙලවර


17 නොවැම්බර් , 2018

කුසට ආ ගැබ හේතු සැකසී
මනට ගෙන මා දරැව විලසේ
හදට බැදි ඇත රකී පන සේ
මවට දුක දුරැ වන්නෙ කෙලෙසේ

දුටුව දම් කඳ නිව්ව ගින්නේ
මැව්ව මායා හර සිදින්නේ
සෙව්ව මඟ අබියස තිබෙන්නේ
වැදුව දරැවන් දෙපස ඉන්නේ

යන්න ඉහලට ලොව දිනන්නට
ඉන්න ටික පහසුව සොයන්නට
යන්න සම්මත ලෝ ලොවන්නට
දෙන්න බෑ නුබ නොමග යන්නට

හොදම දේ දරැවන් ලබන්නට
දුගතියේ දොරගුල දමන්නට
පැතුම දරැවන් මඟ දකින්නට
පරම සැප නිවනම ලබන්නට

ලොවේ නිලතල ලබා වැජබෙන
සුවේ සොය සොය මමෙක් පිනවන
භවේ දුක ගැන කිසිත් නොපෙනෙන
ලොවේ අසරණයෙකු නොවනු මැන

ලැබූ මනුසත්භවයෙ ඵල ලැබ
තිබූ අවිදුරැ සුනු විසුනු කර
සැදූ ගෙයි කැණි මඩල සුන් කර
දකිනු මැන දරැවනේ කෙලවර

අදහස්

සදහම් ලිපි ගොනුවෙන් ...


ජේතවනාරාම විහාරයේ පුවත් ලිපි

ජේතවනාරාම විහාරය විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.