ජේතවනාරාම විහාරය ජේතවනාරාම විහාරය
Skip to content

නමෝ බුද්ධාය!
සජීවී ධර්ම සාකච්චා මාලාවන් ගුවන් හඬින් අහන්න...

කැන්දා යන්න කුමරා එයි දිවි ගමනේ


17 නොවැම්බර් , 2018

ගහනා ගැටය කරකවලා හිස මුදුනේ
පෙන්නා ලොවට රැව අගනා සිහි වැසුනේ
රන්දා මුදුනෙ මල ලොව පවසයි වරැණේ
කැන්දා යන්න කුමරා එයි දිවි ගමනේ

ලෙහලා ගැටය හිස මුදුනේ ගැට ගසපු
දරලා සිවුරු උත්තම මුනි මග ලබුනු
සිදලා රාග ද්වේශයෙ මල දුක සැකසූ
වඩිනා දිනය මග බලනෙමි අප පතපු

අදහස්

සදහම් ලිපි ගොනුවෙන් ...


ජේතවනාරාම විහාරයේ පුවත් ලිපි

ජේතවනාරාම විහාරය විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.