ජේතවනාරාම විහාරය ජේතවනාරාම විහාරය
Skip to content

පැමිණි මග අසාරයි


11 සැප්තැම්බර්, 2018

සුවය නැත සසර මග… ඇත්තේ විදි දුකක්මයි…
පෙලී පෙලී යන ගමනේ… පැමිණි මග අසාරයි…
මිදීමක් සොයන විට… නැගෙන බාධක බොහොයි…
නමුදු පින්වත් සිතට… සැනසීම දහමමයි…

අදහස්

සදහම් ලිපි ගොනුවෙන් ...


ජේතවනාරාම විහාරයේ පුවත් ලිපි

ජේතවනාරාම විහාරය විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.