ජේතවනාරාම විහාරය ජේතවනාරාම විහාරය
Skip to content

නමෝ බුද්ධාය!
සජීවී ධර්ම සාකච්චා මාලාවන් ගුවන් හඬින් අහන්න...

ගැලවියන් නුබත් ගිනි ගොඩින්


17 නොවැම්බර් , 2018

ගග ගලයි ගල් පර මතින්
ඇවිලෙනා ගිනි සසර මැදින්
ඔබෙන් ලද මනුභවය මතින්
නිවෙන්නම් ගිනි සසර මගෙන්

නාඩපන් නුබ අම්මෙ ඉතින්
දොවා දෑගිලි අත පැනින්
බුදු හිමිගෙ බණ පද මැදින්
අවසරයි මට යන්න ඉතින්

බණ මඩුවෙ කහ වත් දරන්
බෙරහඩින් බුදු ගුණ මැදින්
දෙසන විට බණ පද මුවින්
ගැලවියන් නුබත් ගිනි ගොඩින්

අදහස්

සදහම් ලිපි ගොනුවෙන් ...


ජේතවනාරාම විහාරයේ පුවත් ලිපි

ජේතවනාරාම විහාරය විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.